Clicky

 @kushalbyatnal  

Kushal Byatnal
prev co-founder @stir, early eng @brexhq, cog in the machine @google
πŸ“ SF

Date:

Followers of @kushalbyatnal over time
2,292
πŸ‘¨ Followers
1
πŸ€“ Smart Followers
+0.2%
1 day
+0.1%
1 week
-0.1%
1 month
account created:
10 years ago Mon, Mar 04, 2013, 2:04 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
discovered by xo2:
over 1 year ago Tue, Sep 07, 2021, 4:29 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
updated by xo2:
1 day ago Yesterday 7:37 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

@kushalbyatnal history of changes

old verified new verified
 • true
 • false
changed
1 month ago Thu, Apr 20, 2023, 6:36 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • exploring tools in AI & search β€’ prev co-founder @stir, early eng @brexhq, cog in the machine @google
 • prev co-founder @stir, early eng @brexhq, cog in the machine @google
changed
3 months ago Sat, Feb 11, 2023, 8:35 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • exploring tools in AI & search, prev co-founder @stir, early eng @brexhq, cog in the machine @google
 • exploring tools in AI & search β€’ prev co-founder @stir, early eng @brexhq, cog in the machine @google
changed
4 months ago Sun, Jan 15, 2023, 10:22 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • co-founder & advisor @stir, prev @brexhq, @google
 • exploring tools in AI & search, prev co-founder @stir, early eng @brexhq, cog in the machine @google
changed
4 months ago Fri, Jan 13, 2023, 11:21 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • co-founder @stir, prev @brexhq, @google
 • co-founder & advisor @stir, prev @brexhq, @google
changed
6 months ago Sat, Dec 10, 2022, 12:21 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • co-founder @stir β€’ prev: early eng @brexhq, @google β€’ writing about product, dev, design, building
 • co-founder @stir, prev @brexhq, @google
changed
8 months ago Mon, Sep 26, 2022, 6:06 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • co-founder @stir, early eng @brexhq, @google β€’ writing about product, dev, design, building
 • co-founder @stir β€’ prev: early eng @brexhq, @google β€’ writing about product, dev, design, building
changed
11 months ago Wed, Jul 13, 2022, 7:52 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • founder, dev, movie lover β€’ co-founder @stir, early eng @brexhq, @google β€’ building and sharing the journey ✨
 • co-founder @stir, early eng @brexhq, @google β€’ writing about product, dev, design, building
changed
1 year ago Wed, May 18, 2022, 12:50 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • founder, dev, movie lover β€’ co-founded @stir, early eng @brexhq, @google β€’ building and sharing the journey ✨
 • founder, dev, movie lover β€’ co-founder @stir, early eng @brexhq, @google β€’ building and sharing the journey ✨
changed
1 year ago Sat, May 14, 2022, 12:50 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old location new location
 • Palo Alto, CA
 • SF
changed
1 year ago Thu, May 12, 2022, 12:50 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old website new website
 • https://careers.usestir.com/
(empty)
changed
1 year ago Thu, May 12, 2022, 12:50 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • co-founded @stir, early eng @brexhq and @google
 • founder, dev, movie lover β€’ co-founded @stir, early eng @brexhq, @google β€’ building and sharing the journey ✨
changed
1 year ago Thu, May 12, 2022, 12:50 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old verified new verified
 • false
 • true
changed
1 year ago Fri, Apr 22, 2022, 4:50 AM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
old description new description
 • co-founder @stir
 • prev @brexhq and @google
 • co-founded @stir, early eng @brexhq and @google
changed
1 year ago Mon, Apr 11, 2022, 2:50 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Smart followers of @kushalbyatnal over time

Loading...

smart followers of @kushalbyatnal

Dylan Macalinao ↗️
followed @kushalbyatnal
over 1 year ago Tue, Sep 07, 2021, 8:29 PM
(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)